Zapis zbora članov OZ VVS Zgornje savinjsko-Zadrečke doline, ki je bil v petek, 16. februarja 2024, ob 17. uri v gostišču Vid v Radegundi.

 

Zbora se je udeležilo 40 članov združenja, poleg njih pa še sledeči gostje:

·         Ivan Suhoveršnik, župan Občine Mozirje

·         Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje

·         Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno (vštet v število prisotnih članov)

·         Mitja Jankovič, generalni sekretar ZVVS

·         Dare Sevšek, predsednik Pokrajinskega odbora VVS Zahodnoštajerske pokrajine in predsednik OZ VVS Celje

·         1 član OZ VVS Celje

·         Leon Stropnik, predsednik OZ VVS Šoštanj

·         2 člana OZ VVS Šoštanj

·         Jože Rakun, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline

 

Program srečanja se je začel z nastopom vokalne skupine Glasbene šole Nazarje v zasedbi: Mojca Krančič, Polona Oblak, Natalija Špeh, Jakob Oblak, Borut Matko, Mateja Orel, Alojzij Gluk in Kristina Šuster Uršič, ki je zapela državno himno. Točko je pripravila in organizirala Kristina Šuster Uršič.

 

Sledilo je simbolno veteransko dejanje, ki sta ga izvedla podpredsednik in praporščak  OZ VVS ZSZD Maks Slatinšek in Edo Port.

 

Po uvodnem pozdravu predsednika OZ VVS ZSZD Janka Vrtarja so bili na njegov predlog potrjeni naslednji organi občnega zbora:

·         delovno predsedstvo: predsednik Franci Kotnik in člana Bojan Rop ter Aleš Horvat

·         verifikacijska komisija: Drago Špeh in Sandi Nadlučnik

·         overitelja zapisnika: Slavko Napotnik in Marjan Hanžekovič

 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na občnem zboru prisotnih 40 članov in da bo lahko zbor skladno s pravili združenja veljavno sklepal.

 

Udeleženci so nato soglasno potrdili dnevni red občnega zbora:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov občnega zbora, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

3. Obravnava in sprejem poročila o delu, poročila o finančnem poslovanju in poročila nadzornega

odbora OZ VVS ZSZD za leto 2023

4. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega plana OZ VVS ZSZD za leto 2024

5. Pozdrav gostov

6. Podelitev priznanj

7. Razno

 

Predsednik Janko Vrtar je podal poročilo o delu in finančno poročilo o delu OZ VVS ZSZD v letu 2023. Predsedujoči občnega zbora je podal povzetek poročila nadzornega odbora.

V razpravi je generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič pohvalil delovanje našega združenja, nato pa podal zgoščeno poročilo o delovanju veteranov vojne za Slovenije v državnem merilu v lanskem letu, ko smo praznovali 30 let ZVVS. Poseben poudarek je namenil odzivu na avgustovsko naravno ujmo, ki je prizadela tudi številne veterane. Za pomoč slednjim je ZVVS namenila 22.000 EUR solidarnostne pomoči in dala v posojo 4 razvlažilnike.

 

Glede delovanja v letošnjem letu je generalni sekretar opozoril na višje sofinanciranje ekskurzij za šolarje v višini 750 EUR. ZZVS je v sodelovanju z vojaškim muzejem izdelala 2 mobilni razstavi: prvo o osamosvojitvi Slovenije in drugo o delovanju ZVVS od ustanovitve do sedaj. Obe razstavi si je mogoče za določen čas izposoditi in postaviti na primerni lokaciji. Za konec je Jankovič podal še par ključnih informacij glede sprememb na področju dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Predsednik Pokrajinskega odbora VVS Zahodnoštajerske pokrajine Dare Sevšek se je pridružil pozitivni oceni delovanja veteranov v Zgornji Savinjski in Zadrečki dolini, predsednik OZ VVS Šoštanj Leon Stropnik pa se je zahvalil za odlično sodelovanje in izrazil pričakovanje, da se bo nadaljevalo na dosedanjem nivoju.

 

Po razpravi so bila vsa tri poročila soglasno sprejeta.

 

Predsednik Janko Vrtar je predstavil predlog programa dela in finančnega plana OZ VVS ZSZD za leto 2024. Na nobenega od omenjenih dokumentov ni bilo pripomb in sta bila soglasno potrjena.

 

Župan Občine Mozirje Ivan Suhoveršnik, župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik in župan Občine Nazarje Matej Pečovnik so v pozdravnih nagovorih izrazili zahvalo veteranom vojne za Slovenijo za njihov doprinos v času osamosvajanja, v sedanjem času pa za ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve. Zagotovili so, da bodo tudi v prihodnje finančno podpirali delovanje združenja. Pečovnik je povabil veterane, da se v čim večjem številu udeležijo očiščevalne akcije po poplavah, ki bo v soboto, 16. marca v vseh zgornjesavinjskih občinah.

 

Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline Jože Rakun je pohvalil sodelovanje veteranskih organizacij v dolini in izrazil željo, da bi se v sedanjem obsegu nadaljevalo.

 

 

Predsednik OZ VVS ZSZD Janko Vrtar in predsednik PO VVS Zahodnoštajerske pokrajine Dare Sevšek sta podelila priznanja prizadevnim članom združenja.

 

Zahvalo so prejeli: Jože Irmančnik, Marjan Remic in Slavko Napotnik.

 

Bronasto priznanje so prejeli: Janko Vrtar, Janez Kolenc, Bojan Mikek, Franjo Naraločnik, Ivan Rihter in Andrej Kolenc.

 

Srebrno priznanje je prejel Tomaž Trogar.

 

Za delegata na glavnem zboru ZVVS je bil soglasno imenovan Anton Pečovnik.

 

Na vprašanje glede veteranskih pokojnin je generalni sekretar ZVVS pojasnil, da le-teh obstoječa zakonodaja na tem področju ne predvideva in jih tudi ni pričakovati.

 

Občni zbor je bil zaključen ob 18.20, nakar je sledila pogostitev in druženje.