Član OZ VVS ZSZD lahko postane aktivni udeleženec priprav ali aktivnosti v vojni za Slovenijo, ki je državljan Republike Slovenije in je v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991, ne glede na čas trajanja udeležbe, aktivno opravljal naloge v pripravah ali v vojni za Slovenijo kot:

 • organizator in pripadnik Manevrske strukture Narodne zaščite;
 • pripadnik Teritorialne obrambe;
 • pripadnik organov za notranje zadeve;
 • član republiške in pokrajinskih koordinacij oziroma podkoordinacij;
 • pripadnik enote za zveze republike ali občin;
 • pripadnik Narodne zaščite;
 • prostovoljec v Manevrski strukturi Narodne zaščite, enotah TO, organov za notranje zadeve, Narodne zaščite, enot za zveze republike in občin, Civilne zaščite, upravnih organov za obrambne ali notranje zadeve, drugih državnih organov in podjetij;
 • pripadnik upravnega organa, pristojnega za obrambne ali notranje zadeve oziroma drugega državnega organa;
 • pripadnik Civilne zaščite;
 • posameznik, ki je kot kulturni ali umetniški delavec oziroma predstavnik sredstev javnega obveščanja s svojo aktivnostjo spodbujal in obveščal slovensko javnost v najtežjih trenutkih procesa osamosvajanja, priprav in vojne za Slovenijo;
 • pripadnik Rdečega križa Slovenije;
 • zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe in
 • najožji svojci udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo (zakonski oziroma izvenzakonski partner ter otroci).

Članstvo v OZ VVS ZSZD ne pomeni avtomatično pridobitve statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o vojnih veteranih.

Člani OZ VVS na lastno željo lahko postanejo svojci žrtev vojne za Slovenijo (zakonski in izvenzakonski partnerji, otroci, bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v letu 1991.

Ne glede na določbe tega člena ne more postati član OZ VVS ZSZD oseba, ki je s svojim ravnanjem ovirala priprave ali aktivnosti v vojni za Slovenijo ali ni do 18. 7. 1991 na poziv predsedstva Republike Slovenije prestopila iz Jugoslovanske armade, oziroma je aktivno sodelovala v enotah Jugoslovanske armade oziroma je aktivno sodelovala v enotah Jugoslovanske armade ob agresiji na Republiko Slovenijo, nato pa šele prestopila.

Osebe, ki so pravočasno prestopile iz Jugoslovanske armade in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, po prestopu pa so aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenije v času vojne, izpolnjujejo pogoje za včlanitev v OZ VVS ZSZD.

Članstvo v OZ VVS ZSZD je prostovoljno. Član lahko postane vsak udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo, ki sprejema določbe teh pravil in izpolnjuje v njih določene pogoje ter poda pisno prijavo na predsedstvo OZ VVS ZSZD.

V primeru, da predsedstvo OZ VVS ZSZD ugotovi, da zainteresirani udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo ne izpolnjuje predpisanih pogojev, izda pisni sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo.

Zoper sklep o zavrnitvi sprejema v članstvo se lahko zainteresirani udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo pritoži na zbor veteranov OZ VVS ZSZD v roku 15 dni po prejemu sklepa. Zbor veteranov dokončno odloči o pritožbi.

Članstvo v OZ VVS ZSZD preneha:

 • s smrtjo;
 • s prostovoljnim izstopom;
 • z izbrisom iz članstva zaradi neplačila članarine kljub pisnemu opominu;
 • z izključitvijo.

Član prostovoljno izstopi iz OZ VVS ZSZD, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana se lahko izključi iz OZ VVS ZSZD, če bistveno krši obveznosti iz 10. člena teh pravil in s tem povzroči materialno ali nematerialno škodo OZ VVS ZSZD.

O izključitvi iz članstva OZ VVS ZSZD odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti izdan po postopku in na način, ki ga določa pravilnik o delu častnega sodišča.

Članice in člani (v nadaljevanju člani) imajo naslednje pravice:

 • prejmejo člansko izkaznico;
 • nosijo znake pripadnosti OZ VVS ZSZD in ZVVS;
 • volijo in so voljeni v organe OZ VVS ZSZD in ZVVS;
 • enakopravno izražajo svoja stališča in predloge preko voljenih organov;
 • se udeležujejo spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v obdobju priprav in vojne za Slovenijo;
 • so enakopravno deležni ugodnosti, ki jih priznavajo članom OZ VVS ZSZD državni in drugi organi, podjetja in posamezniki;
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem OZ VVS ZSZD in njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Obveznosti članov so:

 • skrbijo za ohranjanje verodostojnosti prikazovanja dogodkov v pripravah ali neposrednih aktivnostih v vojni za Slovenijo in zastopajo stališča v javnosti na dostojanstven način;
 • redno plačujejo članarino;
 • vestno izpolnjujejo zaupane jim naloge.