Organi OZVVS ZSZD so:

  • zbor članov;
  • predsedstvo;
  • nadzorni odbor;
  • častno razsodišče.

Zbor članov

Najvišji organ OZ VVS ZSZD je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani. Na zboru članov člani OZ VVS ZSZD razpravljajo o delu organov, dajejo predloge in pripombe, glasujejo o predlogih in aktih OZ VVS ZSZD, volijo in so voljeni. Zasedanje zbora članov vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli zbor članov.

Volitve funkcionarjev območnega združenja in organov zbora članov se opravijo praviloma na volilni seji zbora članov, ki je vsaka štiri leta. O posameznih kadrovskih vprašanjih lahko zbor članov odloča tudi na letni seji. Seja zbora članov je enkrat letno, po potrebi tudi večkrat.

Predsedstvo

Predsedstvo je izvršilni organ OZ VVS ZSZD, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo OZ VVS ZSZD med dvema zasedanjema zbora članov. Predsedstvo OZ VVS ZSZD šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, sekretar in 6 članov, ki jih izvoli zbor članov izmed članov OZ VVS ZSZD.

Predsedstvo se sestaja po potrebi. Predsedstvo opravlja svojo funkcijo na podlagi programa dela, finančnega načrta in sklepov ter usmeritev zbora članov; za svoje delo je odgovorno zboru članov.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo funkcionarjev in organov OZ VVS ZSZD ter nadzoruje materialno finančno poslovanje. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvešča predsedstvo. O ugotovitvah mora poročati tudi zboru članov. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki so izvoljeni izmed članov OZ VVS ZSZD.

Častno razsodišče

Častno razsodišče razpravlja in odloča o sporih med člani OZ VVS ZSZD, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolžnosti, določenih v teh pravilih. Častno razsodišče obravnava člane, člane organov in funkcionarje OZ VVS ZSZD, ki so kakorkoli kršili določila teh pravil ali določil drugih aktov OZ VVS ZSZD. Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki so izvoljeni izmed članov OZ VVS ZSZD.